Drobečková navigace

Úvod > O sboru > Historie sboru

Historie sboru

1937

První zmínka o možnosti založení hasičského sboru v naší obci.

Z obecní kroniky:

 Zmínit se chci ještě o první přípravné práci pro ustanovení místního hasičského sboru.

V tomto roce došlo k ustanovení přípravného výboru a zvoleni byli:

E. Poustka – starosta obce

F. Pinc – přednosta stanice

J. Veringer – z č.p. 39

V. Vogeltaur – správce vápenky

V. Kloud – z č.p. 30

V. Kloud – z č.p. 16

F. Vrba – z č.p. 18

V. Roubal – z č.p. 19

V. Kotek – z č.p. 3

J. Kohout – z č.p. 37

V. Kališ – z č.p. 43

Tento přípravný výbor vydržel až do roku 1943, kdy byl založen hasičský sbor – již první zápis v obecní kronice. 

 

1943

Zakládající členové hasičského sboru:

František Salzman

Václav Nový

Vojtěch Kotek

Josef Kácha

Josef Šimáček

Antonín Chaluš

Josef Malík

Václav Bublík

Vojtěch Nový

Jaroslav Kohout

Václav Kotrba

Vojtěch Kloud

Rudolf Kotek

Vojtěch Kališ

Václav Kališ

Václav Poustka

Josef Frýzek

 

Výstroj a výzbroj sboru při založení:

   4 pláště

   1 hák na stahování krovů

   1 lezecká sekera

Činnost sboru byla tedy víceméně pouze preventivní.

 

1947

Sbor byl zařazen do okrsku Hejná, III. Obvod OHJ

( OHJ – Okresní hasičská jednota )

 

 

Zvolení členové výboru:

starosta: Václav Kališ

velitel: Václav Švec

podvelitel: Antonín Chaluš

jednatel: Václav Nový

pokladník: Václav Kotrba

strojmistr: Vojtěch Frýzek, Josef Šimáček

Do sboru vstoupilo dalších 12 členů.

 

Výstroj a výzbroj sboru na konci roku 1947:

17 pracovních obleků s lodičkami

14 stříkačnických opasků

2 lezecké opasky

1 velitelský opasek

1 samaritánská brašna a odznak

a dále byla objednána výstroj pro strojníka

 

1948

Ve výboru sboru:

starosta: V. Kališ

velitel: V. Švec

I. zástupce velitele: J. Kohout

II. zástupce velitele: A. Chaluš

jednatel: M. Hůlka

pokladník: V. Kotrba

strojmistr: V. Frýzek, J. Šimáček

udělovatel: V. Vogeltaur

revizoři účtů: V. Kloud, V. Šatra

samaritáni: F. Bublík, V. Šatra, V. Kališ, F. Roubal

 

Miloslav Hůlka nastup ZVS.

V tomto roce byl podán požadavek na pořízení motorové stříkačky PS – 8 s přívěsem PPS – 8

Bylo provedeno: 12 pořadových cvičení

 účast na obvodovém cvičení na Malém Boru

 okrskové cvičení v Horažďovicích

 3 aplikační cvičení velitelů v Horažďovicích

 24 požárních žňových hlídek

Dále bylo sborem uspořádáno:

 10.1. Hasičský ples

 19.9. Taneční zábava

 6.3. Masarykova varta k výročí nedožitých 98 narozenin T. G. Masaryka 

 

1949

Byla provedena volba funkcionářů

starosta – Václav Kališ

velitel – Václav Švec

I. zástupce velitele – Jaroslav Kohout

II. zástupce velitele – Antonín Chaluš

jednatel – František Roubal

pokladník – Václav Kotrba

strojmistr – Vojtěch Frýzek, Josef Šimáček   

udělovatel – Václav Vogeltaur

samaritánská prevence – František Bublík

revizoři účtů – Vojtěch Kloud, Václav Kloud

náhradníci – Vojtěch Kališ, Vojtěch Kvěch, Rudolf Kotek

 

Během roku odešel velitel Václav Švec a jeho funkci převzal I. zástupce velitele Jaroslav Kohout. 

V tomto roce byl stanoven příspěvek činného člena 10 Kč a přispívajícího člena 20 Kč za rok

Dále byl sborem uspořádán Hasičský ples.

Sboru byla v tomto roce přidělena ruční stříkačka od SDH Hejná.

 

1950 – 1954

V tomto období se činnost sboru zúžila pouze na administrativní činnost.

 

1955

Volba výboru

předseda – Václav Kališ

I. náměstek – Šimáček

II. náměstek – Václav Švec

jednatel – František Roubal

výcvikový referent – Miloslav Šatra

organizační referent – František Pinkas

kulturní referent – František Petrželka

zdravotnický referent – Josef Hynek

propagační referent – Rudolf Kotek

pokladník – Vojtěch Frýzek

strojmistr – Josef Šimáček

velitel žen – Marie Veringerová

výcvikový referent žen – Anežka Kordová

zdravotnický referent žen – Marie Trchová

revizoři účtů – Josefa Veringerová, Stanislav Mráz, Alois Šatra

 

10. února byla svolána schůze a provedena změna ve funkcích a to takto:

nově zvoleni: velitel – Vojtěch Kloud

                       strojmistr – Josef Korda

                       kulturní referent – Miloslav Šimáček

                          zdravotnický referent – Vladislav Kott

 

1956

V tomto roce se činnost celého sboru soustředila na výstavbu hasičské zbrojnice a to formou brigád konaných v období od 14. března do 6. listopadu.

 

1957

Na výroční schůzi byl zvolen výbor v tomto složení:

předseda – Vojtěch Kloud

I.náměstek – Miloslav Šatra

kulturní referent – Libuše Kočová

preventivní referent – Josef Frýzek

jednatel – Josefa Veringerová

pokladník – Vojtěch Frýzek

hospodář – Josef Korda

Činnost mužů se zaměřila na pokračování ve výstavbě hasičské zbrojnice.

Ženy se zúčastnily Okresní soutěže v naší obci.

Dále bylo v tomto roce založeno družstvo dorostu – žákovský kolektiv byl v tomto složení:

      velitel – Jiří Kloud

      strojník – Rudolf Kotek

      zástupce velitele – Miloslav Kotrba

      mužstvo – Miloslav Vogeltaur, Ladislav Kolár, Karel Štípek, Josef Nový, Václav Hejpetr, Václav Švec

- tento kolektiv dorostu se v roce svého založení zúčastnil 2 soutěží, Okrskové soutěže ve Veřechově a Okresní soutěže zde ve Velkých Hydčicích

- v obou soutěžích získal hodnocení na výbornou

 

1958

V tomto roce byly provedeny změny ve složení výboru sboru

náměstek – Vojtěch Frýzek

zdravotní referent – Marie Trchová

organizační referent – Libuše Kočová

preventista – Josef Frýzek

revizoři účtů – Jiří Veringer, František Šašek

kulturní referent – tato funkce nebyla obsazena

Dále se pokračuje ve výstavbě hasičské zbrojnice formou brigád.

 

1959 – 1961

Za toto období chybí jakékoliv zmínky o činnosti sboru, ale z později zjištěných materiálů, sbor neprojevil v tomto období žádnou činnost kromě výstavby zbrojnice.

 

1962

V tomto roce čítá sbor 40 členů, z toho 31 mužů a 9 žen.

Dále byl volen nový výbor ve složení:

předseda – Václav Trch

velitel – Jiří David

jednatel – František Pinkas

preventista – Miloslav Šatra

materiální technik – František Malík

kulturní referent – Václav Kališ

pokladník – Vojtěch Frýzek

revizoři účtů – Antonín Chaluš, Rudolf Kotek

 

Během roku byla dokončena hasičská zbrojnice a sbor se zúčastnil 2 zásahů u požáru a za tyto zásahy byl sbor kladně ohodnocen a byla dokázána akceschopnost sboru.

1.      požár byl v rodinném domě v Hejné a 2. požárem byla vápenka v Žichovicích.

Sbor během zásahů působil preventivně a při lokalizaci požáru.

 

1963

Během roku byly provedeny změny ve výboru sboru:

organizační referent – Václav Kloud

V tomto roce byly zakoupeny 2 hadice B a došlo k vybagrování vodní stavby o velikosti 40 x 20 m, čímž došlo k přiblížení vodního zdroje až k okraji obce.

Sbor disponoval 31 muži a 8 ženami.

1964

Sbor získal 3 nové členy – muže.

Dále se sbor zúčastnil poplachového cvičení v Horažďovicích.

Byl vyřazen první opotřebovaný materiál dle inventárního seznamu.

Během roku se sbor zaměřuje na preventivní prohlídky domů v obci.

V tomto roce byly provedeny změny ve výboru sboru:

organizační referent – Jiří Veringer

revizor – Rudolf Kotek

 

1965

Sbor se zaměřuje opět na preventivní prohlídky a zúčastnil se okrskového poplachového cvičení ve Velkých Hydčicích.

Sborem byla zakoupena 1 hadice B a 1 lezecký žebřík a dále byla průběžně vyřazována stará technika a prováděla se běžná údržba techniky.

V tomto roce byly opět provedeny změny ve výboru sboru:

velitel – Jiří Veringer

organizační referent – Emanuel Šašek

 

1966

Činnost sboru se zaměřila na preventivní prohlídky a údržbu techniky. Jiné zmínky o činnosti sboru v tomto roce se nedochovaly.

Sbor v tomto roce čítá 34 mužů a 7 žen.

Změny ve výboru:

materiální technik – Václav Kališ  

 

1967

Sbor se zúčastnil zásahu u požáru kůlny pana Jindřicha Hnídka v Hejné, kde zajišťoval sání a dopravu vody k požářišti.

Během roku byla zakoupena tato výzbroj:

1 přechod 110/75

1 hadice C

1 pár tlakových spojek

2 tabulky „ohlašovna požáru“

1 tabulka „požární zbrojnice“

 

1968

Sbor v tomto roce disponoval 33 muži a 7 ženami.

Dále se sbor zúčastnil námětového cvičení v podniku Sport Horažďovice.

Byly provedeny preventivní prohlídky a zajištění nápravy zjištěných závad.

 

1969

V tomto roce zemřel jednatel František as a jeho funkci převzal Václav Trch a funkci předsedy Václav Švec.

Další změny ve výboru:

předseda – Václav Švec

místopředseda – Jiří David

výchovný poradce – Emanuel Šašek

referent prevence – Miloslav Šatra

organizační referent – Vojtěch Frýzek

jednatel – Václav Trch

hospodář – Václav Kališ

revizor – Rudolf Kotek

Dále se sbor zúčastnil požáru skladu sena v Hliněném Újezdu a požáru suchého hnoje ve Velkých Hydčicích, který vznikl vysypáním žhavého popela do hnojiště.

 

1970

V tomto roce je výbor sboru v tomto složení:

předseda – Václav Švec

místopředseda – Jiří David

velitel – Jiří Veringer

výchovné práce – Emanuel Šašek

referent prevence – Miloslav Šatra

organizační referent – Vojtěch Frýzek

jednatel – Václav Trch

hospodář – Václav Kališ

revize – Rudolf Kotek

 

Během tohoto roku došlo k požáru v č.p. 66 ve sklepě bytové jednotky. Zásah byl prováděn sklepním okénkem, protože majitel nebyl doma. Došlo ke vznícení briket a zásah byl prováděn bez ochraných pomůcek a byl úspěšně zlikvidován členy sboru.

Dále se sbor zúčastnil námětového cvičení v Hejné, kde se provádělo hašení komína rodinného domku.

 

1971

V tomto roce není zmínka o žádné činnosti sboru. Bylo provedeno poplachové cvičení a byly dle plánu provedeny preventivní prohlídky v obci.

Byla převzata stříkačka do trvalé péče sboru, a to pány Františkem Zábranským, Václavem Kališem a Václavem Kloudem.

 

1972

Tomto roce sbor opět nevykazoval žádnou činnost. Vedení sboru je beze změn. Byla provedena údržba hasičské techniky.

Dále sbor podal žádost na MNV o zakoupení 3 ks nových hadic B.

Pokladní stav v tomto roce činil 384,50 Kč.

 

1973

V tomto roce byla provedena změna revizní komise. Zvoleni byli: Josef Nový

                                                                                                           František Zábranský

Sbor stále nevykazoval žádnou činnost, kromě údržby na technice.

 

1974

Výbor je stále ve stejném složení.

Kromě preventivních prohlídek v 74 obytných jednotkách a zkoušky provozuschopnosti stříkačky sbor opět nemá žádné aktivity.

 

1975

Během roku byla provedena 2x dálková doprava vody, a to před dům pana Musila a potom před dům pana Klouda(č.p. 30). Přes koleje byla voda vedena hadicemi B podkopáním pod kolejemi.

Proběhly 2 námětové cvičení v obci a 1 cvičení v Hejné – požár komína a výkrmny vepřů a byla uskutečněna rozhlasová relace na téma „ochrana ve žních proti požáru“.

V tomto roce při slavnostním otevření Kulturního domu bylo sboru předáno čestné uznání za výpomoc při výstavbě.

 

1976

Sbor se zúčastnil likvidace požáru porostu na Práchni a u Velkých Hydčic. Oba požáry byly způsobeny lokomotivou ČSD.

Dále se družstvo zúčastnilo okrskového námětového cvičení v Horažďovicích – požár v Jitexu.

Během roku byly splněny preventivní požární prohlídky.

 

1977

Sbor disponuje 48 muži a 7 ženami.

Bylo provedeno námětové cvičení na téma „požár zemědělských objektů“ – výkrmna vepřů u Vrbů.

13. června a 19. září byla provedena kontrola a prověrka požární techniky Okresním inspektorátem PO Klatovy. Za nedostatky byly shledány pouze nevyvěšené tabulky ohlašovny požáru a poplachové plány obce – vše bylo okamžitě napraveno.

V tomto roce byla osazena stříkačka novým zapalováním.

Dále byl u Československé spořitelny založen účet a vložena na něj částka ve výši 10 300 Kč.

Konala se také nová volba výboru a zvoleni byli:

předseda – Václav Švec

zástupce – Jaroslav Jelínek

velitel – Jiří Veringer

referent pro politickou práci – Emanuel Šašek

referent prevence – Miloslav Šatra

hospodář, pokladník – Vojtěch Frýzek

organizační referent – Václav Janeček

jednatel – Václav Trch

revizní komise – František Zábranský, Josef Nový

Sborem bylo zakoupeno 10 vycházkových a 6 cvičných stejnokrojů.

 

1978

Do výboru byl doplněn Václav Kališ ml. Do funkce materiální technický referent.

Sbor zakoupil 3 hadice B.

Během roku byly provedeny každoroční preventivní prohlídky.

 

1979

Během roku byli uspořádány 2 námětová cvičení v obci – požár Kulturního domu a výkrmny vepřů.

Sbor se dále zúčastnil okrskového námětového cvičení v Komušíně.

V tomto roce byl vedle hasičské zbrojnice postaven panem Kotrbou sušák na hadice.

Sbor nyní disponuje 50 muži a 7 ženami.

 

1980

Do sboru přistoupilo 7 členů a sbor v tomto roce disponuje již 64 členy a z toho 7 ženami.

Během preventivních prohlídek byly zjištěny závady na 4 obecních bytovkách a na základě tohoto zjištění bylo provedeno námětové cvičení. Další námětové cvičení bylo provedeno ve Veřechově.

Dále se družstvo zúčastnilo okrskové soutěže v Týnci u Horažďovic, kde se naše družstvo umístilo na 5. místě z 12 možných.

Ve výboru sboru byly provedeny tyto změny:

zástupce velitele – Alois Šatra

II. referent prevence – Miroslav Švec   

   referent CO – František Šašek ml.

referent mládeže – Karel Prchal

- těmito funkcemi se výbor sboru rozrostl o 4 funkce 

Kontakt

Adresa
SDH Velké Hydčice

Velké Hydčice 18
341 01 Horažďovice

E-mail
sdhvh@seznam.cz

Informace o dobrovolných hasičích z celé ČR a jejich akcích naleznete na

https://www.dh.cz/index.php/tiskoviny/zpravodaj-hasicskeho-sportu

 

Kniha návštev

příspěvků: 0